ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
 ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
 SKIN CARE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Γενικά

Καλώς ήλθατε στην Ιστοσελίδα μας.

Δικαιούχος του παρόντος διαδικτυακού τόπου με Όνομα Χώρου (Domain Name) https://sanaskincar.gr/ (εφ’ εξής ο «ιστότοπος») είναι η Ιατρός-Δερματολόγος Μαρία Τσαχάκη και η εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ» και διακριτικό τίτλο «sana skin care» που διατηρεί το e-shop (εφ’εξής οι «Δικαιούχοι»).

Η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του. Κάθε χρήστης καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση του ιστότοπου, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος ιστότοπου, οφείλει να μην κάνει χρήση του.
Δεδομένου ότι οι Δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα τους να επικαιροποιούν τους όρους χρήσης, καλείται ο χρήστης να ελέγχει κάθε φορά το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων όρων αυτών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου αποτελεί δημιουργία και ιδιοκτησία των Δικαιούχων και προστατεύεται από το νομικό πλαίσιο για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (π.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων).

Συνεπώς, απαγορεύεται, το περιεχόμενο του ιστότοπου αυτού να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διανομής, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αποθηκευτεί ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται ρητώς η περίπτωση της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής του από τον παρόντα ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας ιστότοπου σύμφωνα με το Νόμο, τα χρηστά ήθη, τους παρόντες όρους και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτού. Η χρήση του παρόντος ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την επίσκεψη ή χρήση του από τρίτους. Απαγορεύεται ο χρήστης να προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου. Ακόμα, απαγορεύεται η εκ μέρους οιουδήποτε χρήστη μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, του διασχηματισμού ή της διάταξης του ιστότοπου ή η πρόκληση παρεμβολών στη χρήση ή στις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου ή η αλλοίωση του περιεχομένου του.

Ρητώς απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναμετάδοση οιουδήποτε τυχόν λογοτύπου, εμπορικού σήματος, ήχου ή εικόνας του παρόντος ιστότοπου, χωρίς την προηγούμενη ενυπόγραφη έγγραφη άδεια της Ιατρού-Δερματολόγου.

Ο χρήστης του παρόντος ιστότοπου ευθύνεται έναντι των Δικαιούχων για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτό ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία της μη τήρησης των όρων του παρόντος.
Τυχόν υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή κατασκευαστών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Η εμφάνιση και έκθεσή τους στον ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

Οι Δικαιούχοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου, χωρίς όμως να μπορούν να εγγυηθούν ότι παρά τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, οι λειτουργίες του και οι λειτουργίες των εξυπηρετητών (servers) που το φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες, χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Επίσης, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών επιλογών και τα αποτελέσματά τους.

Οι Δικαιούχοι, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστότοπου υποστεί ο χρήστης, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από τον ιστότοπο. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση οι Δικαιούχοι.

Οι Δικαιούχοι δια του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου δεν παρέχουν ιατρικές συμβουλές και ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία τρίτου λόγω ενέργειας ή παράλειψης που βασίστηκε εν όλω ή εν μέρει σε περιεχόμενό του. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο αποτελούν μια ενημερωτική προσφορά προς κάθε χρήστη του ιστότοπου και δε δύναται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως ιατρικές συμβουλές.

“Δεσμοί” (links) Προς Άλλους Ιστότοπους

Η οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος ιστότοπου με άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κλπ) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους των Δικαιούχων ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτό και την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών και οι αντίστοιχοι ιστότοποι θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Δικαιούχοι. Επομένως, για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση τους θα πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν πλήρως τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Οι Δικαιούχοι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στους οποίους παραπέμπουν ή συνδέονται με αυτούς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι Δικαιούχοι δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο ιστότοπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοιο ιστότοπο.

Οι παρόντες όροι χρήσης του ιστότοπου διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς θα είναι τα δικαστήρια Aττικής.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων βρεθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.

Ασφάλεια

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Στην περίπτωση εκτέλεσης συναλλαγής μέσω του e-shop, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρίας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρίας που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών. Κατά την διάρκεια της online πληρωμής, ο χρήστης μεταφέρεται σε κρυπτογραφημένη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης με πρωτόκολλο SSL η οποία ανήκει αποκλειστικά στην τράπεζα Eurobank που έχει επιλεγεί, η οποία αναλαμβάνει πλήρως την πληρωμή και ειδοποιεί την sanaskincar.gr/ όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του sanaskincar.gr/ διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Eλληνικό Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Παραγγελία προϊόντων και Προστασία καταναλωτή

Οι παραγγελίες μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος sanaskincar.gr/, μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας στο τηλέφωνο 210 6144170 κατά τις ώρες

  • Δευτέρα: 12:00 – 20:00
  • Τρίτη: 09:00-17:00
  • Τετάρτη: 12:00 – 20:00
  • Πέμπτη: 09:00-17:00
  • Παρασκευή: 12:00 – 20:00 και μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Εντός 24 ωρών από την στιγμή που γίνεται η παραγγελία, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την ακύρωσή της, στέλνοντας μήνυμα στο email: [email protected] με τον τίτλο ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. Εντός του χρονικού περιθωρίου αυτού, η παραγγελία θα ακυρωθεί χωρίς χρέωση εφόσον δεν έχει ακόμα επιδοθεί στην εταιρεία  ταχυμεταφορων. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρεωθούν τα έξοδα αποστολής και επιστροφής.

Μετά την παράδοση της παραγγελίας, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα, ακριβώς στην άριστη κατάσταση που τα παρέλαβε, αποστέλλοντας σχετική δήλωση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση, στη διεύθυνση: Πάροδος Πλαταίων & Χατζηαντωνίου – Μαρούσι, ή μέσω τηλεφώνου στο , τηλ: 210 6144170  ή μέσω e-mail στην διεύθυνση [email protected].

Εάν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν σας ικανοποιεί πλήρως παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρία μας μέσω e-mail στην διεύθυνση [email protected] και τίτλο ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 210 6144170. Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα καταγράψει το πρόβλημά σας και, αν αυτό απαιτείται, θα σας ενημερώσει για την διαδικασία επιστροφής του προϊόντος.

Η εταιρία μας έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις από την σύμβαση πώλησης που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία.

Ανεξάρτητη Αρχή στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ. 2106460862). Έχετε επίσης την δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης των προϊόντων μας κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων ΕΕΔ στο Μητρώο σύμφωνα με την ΚΥΑ 70330/2015.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων, ενώ η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών, που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Ολοκλήρωση-Επιβεβαίωση παραγγελίας

Μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, ως επισκέπτης.

Κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας το σύστημα θα σας καθοδηγήσει αυτόματα στην πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία εγγραφής.

Αν επιθυμείτε να κάνετε την αγορά σας ως επισκέπτης, τα στοιχεία σας δεν θα αποθηκευτούν για καμία μελλοντική χρήση (εκτός των στοιχείων που αφορούν τις φορολογικές αρχές).

Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία πρέπει να επιλέξετε ένα τρόπο πληρωμής, από τους διαθέσιμους και να αποδεχθείτε τους παρόντες όρους.

Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα μας συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.24%.

Τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής, εφόσον προκύπτουν προστίθενται στο τελικό ποσό πληρωμής και αναγράφονται ευκρινώς στην τελική φόρμα παραγγελίας, την οποία και σας αποστέλλουμε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Με την υποβολή της παραγγελίας σας, θα σας σταλεί ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει, το οποίο θα σας γνωστοποιεί:

  • Ότι παραλάβαμε την παραγγελία.
  • Τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει.
  • Τα έξοδα αποστολής, εφόσον προκύπτουν.
  • Τον τρόπο πληρωμής.

Η παραλαβή της παραγγελίας σας, γίνεται με μεταφορά του/των προϊόντος/προϊόντων που παραγγείλατε από την συνεργαζόμενη με εμάς μεταφορική εταιρία και παράδοση αυτού/αυτών σε εσάς επί του πεζοδρομίου οργανωμένου οικισμού.

Σε περίπτωση που η μεταφορά του προϊόντος πρέπει να γίνει σε δύσβατη περιοχή εκτός οικισμού ή η προσέγγιση του φορτηγού της μεταφορικής εταιρίας καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη για οποιονδήποτε λόγο, η παράδοση των προϊόντων θα γίνει στα γραφεία της συνεργαζόμενης μεταφορικής ή στον πιο κοντινό προς τη διεύθυνση αποστολής τόπο (εντός οργανωμένου οικισμού), άλλως εάν ούτε αυτά καθίστανται δυνατά, τα προϊόντα θα παραδίδονται στον πελάτη με επιπλέον επιβάρυνση. Σε περίπτωση που η διεύθυνση παραλαβής των προϊόντων που δηλώσατε εμπίπτει σε μια απο τις παραπάνω περιπτώσεις παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6144170 κατά το στάδιο της καταχώρησης της παραγγελίας σας ή πριν απο αυτό.

Επιστροφές/Αλλαγές

Τα έξοδα αποστολής καθως και επιστροφής των προϊόντων βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε και συνοδεύονται με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Η παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τη διεύθυνση που είχατε δηλώσει εξαρχής για την αποστολή τους και την οποία μας έχετε υποδείξει γραπτώς
Σε περίπτωση επιστροφής για αλλαγή των προϊόντων, η επιστροφή πρέπει να γίνει στο διάστημα των 14 εργασιακών ημερών, εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην άριστη κατάσταση στην οποία παραδόθηκαν. Τα έξοδα επιστροφής και επαναποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων για επιστροφή χρημάτων, η επιστροφή πρέπει να γίνει στο διάστημα 7 εργασιακών ημερών, εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην άριστη κατάσταση στην οποία παραδόθηκαν. Τα έξοδα αποστολής και επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Μετά το πέρας των 14 ημερών δεν γίνονται δεκτές  επιστροφές.

Σε περίπτωση λάθους παραλαβής των προϊόντων, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρία είτε στο τηλέφωνο 210 6144170 είτε μέσω e-mail: [email protected]/, στο διάστημα 1 ημέρας από την παραλαβή για τα διαδικαστικά.

Εάν το επιστραφέν προϊόν έχει υποστεί ζημιές ή φθορές από υπαιτιότητα του πελάτη ή έχει μειωθεί η αξία του από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων, η εταιρία μας θα εκτιμήσει την αξία των ζημιών και το ύψος της μείωσης της αξίας και σε περίπτωση που η sanaskincar.gr/ υποχρεωθεί να προβεί σε επιστροφή χρημάτων στον πελάτη, το αντίστοιχο ποσό της ζημίας θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό της επιστροφής.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις ισχύουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την www.sanaskincar.gr/ ή έχετε οποιεσδήποτε εισηγήσεις σχετικά με το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες της Εταιρίας μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email: [email protected]/.

Τελευταία Ενημέρωση: 05.02.2023

0